fbpx

Zgjidh pakon që i përshtatet biznesit tuaj!

Të gjitha shërbimet ofrohen nga kontabilistë të çertifikuar!

Pako 1

Informohu

Merr vendime të sakta rreth biznesit tënd përmes informatave rreth rrjedhjes së parasë, borxheve dhe planifikimeve. Për biznese që nuk janë në TVSH

QuickBooks Online1 Përdorues

Regjistrim të shpenzimeve, faturim direkt dhe përcjellje e borxheve nga QuickBooks

Raportim vjetor sipas Ligjit 06/L-032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim – qarkullim vjetor deri 50k*

Shfaq Më Shumë
Arkivim Digjital

Faturim direkt nga QuickBooks

Rekonsilime bankare

Llogaritja e Pagave deri në 10 punëtor

Tatimet në paga
Tatim në qira
Tremujorët TM
Trajnim – vetëm për faturim
Raportim mujor menaxherial

Deklarata vjetore PD apo CD 

€167

€129

/për muaj

Pako 2

Rritu

Menaxho rritjen e biznesit tënd, për kompani që janë në TVSH.

QuickBooks Online3 Përdorues

Llogaritje të pagave – 10 Punonjës

Raportim vjetor sipas Ligjit 06/L-032 per kontabilitet raportim financiar dhe auditim – qarkullim vjetor deri 300k*

Përkrahje e dedikuar për QBO deri 2 orë në muaj

Shfaq Më Shumë
Arkivim Digjital

Personalizim I QuickBooks Online për nevojat e biznesit*

Trajnim – Faturim dhe Raportim

Faturim direkt nga QuickBooks Online

Rekonsilime bankare

Tatimet në paga

Tatim në qira

Deklarata Tremujore – TM  

Deklarata vjetore – PD apo CD 

Deklarimi i TVSH-së

Librat e blerjes dhe të shitjes

Raportim mujor menaxherial

Opcionale

Migrim të të dhënave nga softuerë tjerë*

Marrëdhënia me ATK – hapja e llojeve të tatimeve*

Marrëdhënia me ARBK – ndryshimet në statut*

Regjistri i pasurive fikse*

€453

€349

/për muaj

Pako 3

Fuqizohu

Fuqizo biznesin tënd përmes informacione dhe raporteve të ndryshme që ndihmojnë në vendimmarrje të saktë. Për biznese me stoqe

QuickBooks Online5 Përdorues

Llogaritje të pagave – 50 Punonjës

Menaxhim I stoqeve

Raportim vjetor sipas Ligjit 06/L-032 per kontabilitet raportim financiar dhe auditim – qarkullim vjetor deri 700k*

Përkrahje e dedikuar për QBO deri 4 orë në muaj

Shfaq Më Shumë
Arkivim Digjital

Personalizim I QuickBooks Online për nevojat e biznesit*

Trajnim – Faturim dhe Raportim

Faturim direkt nga QuickBooks Online

Rekonsilime bankare

Tatimet në paga

Tatim në qira

Deklarata Tremujore – TM  

Deklarata vjetore – PD apo CD 

Deklarimi i TVSH-së

Librat e blerjes dhe të shitjes

Raportim mujor menaxherial

Opcionale

Migrim të të dhënave nga softuerë tjerë*

Marrëdhënia me ATK – hapja e llojeve të tatimeve*

Marrëdhënia me ARBK – ndryshimet në statut*

Regjistri i pasurive fikse*

€713

€549

/për muaj

Pako 1

Informohu

Merr vendime të sakta rreth biznesit tënd përmes informatave rreth rrjedhjes së parasë, borxheve dhe planifikimeve.

QuickBooks Online1 Përdorues

Regjistrim te shpenzimeve, faturim direkt dhe percjellje e borxheve nga QuickBooks

Raportim vjetor sipas Ligjit 06/L-032 per kontabilitet raportim financiar dhe auditim – qarkullim vjetor deri 50k*

Shfaq Më Shumë
Arkivim Digjital

Faturim direkt nga QuickBooks

Rekonsilime bankare

Llogaritja e Pagave deri në 10 punëtor

Tatimet në paga
Tatim në qira
Tremujorët TM
Trajnim – vetëm për faturim
Raportim mujor menaxherial

Deklarata vjetore PD apo CD 

€167

€129

/për muaj

Pako 2

Rritu

Menaxho rritjen e biznesit tënd, për kompani që janë në TVSH

QuickBooks Online3 Përdorues

Llogaritje të pagave – 10 Punonjës

Raportim vjetor sipas Ligjit 06/L-032 per kontabilitet raportim financiar dhe auditim – qarkullim vjetor deri 300k*

Përkrahje e dedikuar për QBO deri 2 orë në muaj

Shfaq Më Shumë
Arkivim Digjital

Personalizim I QuickBooks Online për nevojat e biznesit*

Trajnim – Faturim dhe Raportim

Faturim direkt nga QuickBooks Online

Rekonsilime bankare

Tatimet në paga

Tatim në qira

Deklarata Tremujore – TM  

Deklarata vjetore – PD apo CD 

Deklarimi i TVSH-së

Librat e blerjes dhe të shitjes

Raportim mujor menaxherial

Opcionale

Migrim të të dhënave nga softuerë tjerë*

Marrëdhënia me ATK – hapja e llojeve të tatimeve*

Marrëdhënia me ARBK – ndryshimet në statut*

Regjistri i pasurive fikse*

€453

€349

/për muaj

Pako 3

Fuqizohu

Fuqizo biznesin tënd përmes informacione dhe raporteve të ndryshme që ndihmojnë në vendimmarrje të saktë. Për biznese me stoqe

QuickBooks Online5 Përdorues

Llogaritje të pagave – 50 Punonjës

Menaxhim I stoqeve

Raportim vjetor sipas Ligjit 06/L-032 per kontabilitet raportim financiar dhe auditim – qarkullim vjetor deri 700k*

Përkrahje e dedikuar për QBO deri 4 orë në muaj

Shfaq Më Shumë
Arkivim Digjital

Personalizim I QuickBooks Online për nevojat e biznesit*

Trajnim – Faturim dhe Raportim

Faturim direkt nga QuickBooks Online

Rekonsilime bankare

Tatimet në paga

Tatim në qira

Deklarata Tremujore – TM  

Deklarata vjetore – PD apo CD 

Deklarimi i TVSH-së

Librat e blerjes dhe të shitjes

Raportim mujor menaxherial

Opcionale

Migrim të të dhënave nga softuerë tjerë*

Marrëdhënia me ATK – hapja e llojeve të tatimeve*

Marrëdhënia me ARBK – ndryshimet në statut*

Regjistri i pasurive fikse*

€713

€549

/për muaj

Në çmimet e lartëpërmendura nuk është e përfshirë TVSH
*
Nuk janë të përfshiëra në çmimin e abonimit mujor për shërbimet mDigitalAccounting

Pas pranimit të pakos, cilat janë hapat e tjerë?

Pasi që të përfundoni aplikimin tuaj për mDigitalAccounting, Melita&Partners do të ju kontaktoj për të mbajtur një takim në të cilin do të bisedohet rreth biznesit tuaj dhe do të sqarohet qdo pyetje që keni

Melita&Partners në bazë të shërbimeve/produkteve dhe shpenzimeve tuaja do të personalizoj QuickBooks Online në bazë të biznesit tuaj

Trajnimi i klientit për përdorim të QuickBooks Online dhe mënyrën e bashkëpunimit (workflow) me Melita&Partners

Fillimi i ofrimit të shërbimit

Përshtypjet e Klientëve

Përmes shërbimeve mDigitalAccounting, BCC ka automatizuar një numër të madh procesesh. Faturat e antarësimit dhe faturat e tjera jane dërguar në formë automatike. Rikujtimi për fatuara të papaguara ështe bërë në mënyrë automatike në baza javore. Pranimi I pagesave është bërë ne baza ditore. Përmes raporteve në kohe reale, prezantimi I planeve financiare tek anëtarët ka qenë më I lehtë dhe kredibil duke e rritur transparencen dhe llogaridhënien për shpenzimin e fondeve, gjë e cila ka ndihmuar në raportim tek donatorët dhe partnerët.

Jehona Lluka

Drejtore Ekzekutive - Business Consultants Council

Që kur ka filluar bashkëpunimin me Fondacioni Shtatëmbëdhjetë, Melita & Partners kanë përmbushur dhe tejkaluar pritjet tona. Melita & Partners marrin kohë të njohin vërtet klientët e tyre, gjë që na jep besim se jo vetëm qëllimet tona financiare janë kuptuar mirë, por edhe niveli ynë i rehatisë. Melita & Partners rregullisht ofrojnë azhurnime dhe janë gjithmonë në dispozicion për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje ose kërkese.

Nita Zeqiri

Drejtore Ekzekutive - Fondacioni 17

Për kalimin në edicionin QuickBooks Online nuk na është deshtë të bindemi gjatë. Pas përdorimit gati 10 vjeçar të QuickBooks Enterprise, kontabiliteti në kompani ka marrë formë tjetër. Tash me QuickBooks Online, bankën e marrim me vehte kudo! Shërbimi i Melita&Partners shkon përtej numrave; ekspertiza dhe llogaridhënja me transparencë e saktësi na bën të rritemi sigurt dita ditës.

Donjeta Sahatçiu

Partner & CEO - Rrota

Plotëso formën për hapat e rradhës


    InformohuRrituFuqizohu


    Regjistrohu në newsletter: