fbpx

Mpayroll

mPayroll mundëson llogaritjen e pagave dhe regjistrimin automatik në QuickBooks, të gjitha edicionet dhe është në harmoni të plotë me legjislacionin tatimor të Kosovës dhe Shqipërisë.  

Shënimet bazë të kompanisë dhe punonjësve

Shfrytëzuesi mund të plotësojë të gjitha informacionet personale për punonjësit, listën e emrave të bankave, emërtimet e pagesave shtesë dhe emërtimet e ndalesave në pagë. Të gjitha këto informata do të transferohen edhe në pjesë të sistemit QuickBooks.

Funksionalitetet

Llogaritja e pagës sipas orarit të punës dhe jashtë orarit

Llogaritje e pagës dhe ndalesave për punëdhënësin dytësor

Ndarje e pagës në sektorë të ndryshëm

Pagesë shtesë bruto

Zbritje/ndalesa pas pagës neto

Evidencë e pushimeve vjetore

Evidencë e pushimeve mjekësore

Evidencë e pushimeve speciale

Raport i zgjeruar i pagave për çdo muaj

Listën e pagesave përmes bankës

Raporti vjetor i pagave

Libri i pagave për çdo punonjës dhe

Raporti statistikor